HR

Holten Revisjon AS

Statsbudsjettet: lån i eget AS utbyttebeskattes fra i dag

Skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres til 25 prosent samtidig som det innføres økt bruttoskatt og utbytteskatt fra 2016

Publisert: 07.10.2015

I budsjettet for 2016 foreslås nye skatte- og avgiftslettelser på til sammen 9,1 milliarder kroner påløpt og 3,1 milliarder kroner bokført. Det foreslås ikke økt utbytteskatt fra 7. oktober 2015, men regjeringen foreslår at lån i eget aksjeselskap som tas opp fra og med 7. oktober regnes som utbytte. Det samme gjelder når saldo på eksisterende lån økes etter denne datoen eller lån som forlenges etter forfallsdato.

Samtidig med framleggelsen av statsbudsjettet legger Regjeringen fram Meld. St. 4  (2015-2016) Bedre skatt – en skattereform for omstilling og vekst  (Skattemeldingen). Denne meldingen følger opp Skatteutvalgets utredning, NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Se egen pressemelding om denne meldingen.

De viktigste skatteforslagene i statsbudsjettet for 2016 kan sammenfattes slik:

Redusert skattesats på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskaper fra dagens sats på 27 prosent til 25 prosent i 2016.

Regjeringen foreslår samtidig å øke grunnrentesatsene for vannkraftverk og særskatten for petroleum med to prosentenheter i 2016, til henholdsvis 33 prosent og 53 prosent. Samlet marginalskatt vil da være uendret for 2016.

Utbytteskatt

Fra 2016 økes utbytteskatten til 28,75 prosent. Økningen skjer ved at skattepliktig utbytte etter fradrag for skjerming oppjusteres med 1,15 og skattelegges med den alminnelige skattesatsen for alminnelig inntekt (25 pst.). Det samme gjelder for aksjegevinster og tap og utdelinger fra deltakerlignede selskaper og gevinster/tap på andeler i deltakerlignede selskaper.

Lån i eget aksjeselskap

Med virkning fra 7. oktober 2015 skal kreditt og sikkerhetsstillelse fra selskap til personlig aksjonær og dennes nærstående regnes som utbytte for aksjonæren.

Tilbakebetalinger av slike lån som er beskattet som utbytte skal regnes med i inngangsverdien og innbetalt kapital på aksjene. Det er ikke foreslått særskilte regler for eksisterende lån, men forlengelse av slike lån etter forfall skal også beskattes som utbytte.

«Trinnskatt» (økt bruttoskatt)

Regjeringen foreslår å erstatte toppskatten med en ny utjevnende skatt på personinntekt, trinnskatten. Trinnskatten vil få fire nivåer:

·        0,8 pst. for den delen av inntekten som overstiger kr. 158 800

·                    1,6 pst. for den delen av inntekten som overstiger
                      kr. 224 900

·        10,6 pst. (8,6 pst. i Nord-Troms og Finnmark) for den delen av
          inntekten som overstiger kr. 565 900

·                    13,6 pst. for den delen av inntekten som overstiger
                      kr. 909 500 De to øverste trinnene erstatter dagens
                      toppskatt.

Redusert skatt på formue

Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen med 0,05 prosentenheter til 0,8 prosent, og bunnfradraget økes til 1,4 millioner kroner (2,8 millioner kroner for ektepar).   Samtidig økes verdsettingen av sekundærboliger og næringseiendom fra 70 til 80 prosent av markedsverdien. Hensikten er å vri investeringer fra fast eiendom til næringsvirksomhet.

Fritaksmetoden

I tråd med forslagene i Scheel-utvalget foreslås det at fritaksmetoden ikke kommer til anvendelse i de tilfeller et utdelende selskapet (i utlandet) får fradrag for utdelingen.

Det foreslås videre en lovendring i skatteloven § 6-24 annet ledd som innebærer at det ikke gis fradrag for ervervskostnader på aksjer selv om det ikke blir noe av aksjekjøpet.

Endring i bilbeskatningsreglene

For å forbedre skattereglene for naturalytelser vil Regjeringen forenkle fordelsbeskatningen av yrkesbiler ved at varebiler i klasse 2 skal beskattes etter gunstigere regler enn i dag Videre foreslås det å definere hva som regnes som

«sporadisk bruk» (ikke fordelsbeskatning). Se nærmere i kapittel 5.3 i Prop. 1LS (2015-2016).

Opphever fradragsretten for småutgifter

Regjeringen vil også fjerne fradraget for ulegitimerte småutgifter og retten til skattefri utgiftsgodtgjørelse for slike utgifter.

Skatteordning for enøk-investeringer

Regjeringen foreslår at ordningen med tilskudd til enøk-investeringer i private boliger knyttes til skattesystemet. Skatteordningen baserer seg på Enovas eksisterende støtteordning til slike tiltak, men huseier skal kunne velge å få stønaden som et skattefradrag ved skatteoppgjøret som alternativ til direkte støtte fra Enova.

Skattefunn utvides

Det foreslås å heve beløpsgrensen for fradraget til egenutført FoU fra 15 til 20 millioner kroner og grensen for innkjøpt FoU fra 33 til 40 millioner kroner. Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan etter forslaget ikke overstige 40 millioner kroner.

Strammer inn rentebegrensningsreglen

Regjeringen foreslår å stramme inn regelen som begrenser rentefradraget mellom nærstående selskap (rentebegrensningsregelen). I dag gis det ikke fradrag for rentekostnader til nærstående som overstiger 30 prosent av resultat før skatt, renter og avskrivninger. Det foreslås å redusere rammen fra 30 prosent til 25 prosent av beregningsgrunnlaget. Framtidige mulige endringer i rentebegrensningsregelen er omtalt i Skattemeldingen.

Vogellund 31 N-1394 Nesbru T +47 66 98 25 00 F +47 66 98 25 01 post@holtenrevisjon.no Org nr 979 405 456 www.holtenrevisjon.no                                                                              Statsautorisert revisorfirma Medlem av Den norske Revisorforening