Hvordan starte eget firma

Når du skal starte eget firma

(Oppstart av virksomhet) Det å starte eget firma innebærer i alle situasjoner investering i form av tid og penger, ingenting gjør seg selv og du bør ha tenkt gjennom hvilke ressurser du er villig til å bruke for å komme i gang. Våre kunder startet med forskjellig grad av klarhet for hva de egentlig planla å drive med. For enkelte var og er forretningsideen og grunnlaget for oppstart av virksomhet klart nok, andre trenger litt mer tid til å tenke gjennom de forskjellige problemstillinger. Du trenger ikke å ha svar på alle spørsmål, men dess mer du har tenkt gjennom og dess sterkere du er i troen på "det riktige", dess større er mulighetene for å lykkes. Samtidig må du "tørre å se at gullfuglene fly forbi deg" mens du holder fast ved hva du bestemte deg for. "Gullfuglene" er alle de andre forretningsideen som du ser og hører om at andre lykkes med.

Dette er starten av eget firma.

Men felles for alle er at forretningsideen og retningen må utvikles og justeres i takt med erfaringene fra virkeligheten.

 

Eget firma

Starte firma innebærer også at du må bestemme deg for under hvilket regelverk og navn forretningsideen skal settes ut i livet og virksomheten utøves. Forskjellige forhold må tas i betraktning når du bestemmer deg for selskaps form. Forhold som risiko, ansvar, tillatelser/lisenser, investerings- og finansieringsbehov, skatter, avgifter, vil kunne variere alt etter hvilken selskapsform du velger.

Hvordan starte eget firma - hvorfor ikke ta en prat med oss som har lang erfaring fra etablering og drift av eget firma, selskaps virksomhet og mange opplevelser fra forhold som influerer i den daglige dult.

Selskapsform

I det øyeblikk en virksomhet utvikles utover å være hobby, innebærer etablering av eget firma flere positive fordeler enn negative. Riktignok vil driftskostnadene til regnskapsførsel o.lign. øke noe, men ikke nødvendigvis utover hva rimelig er. Det kan også være at regelverket krever at du formelt etablerer et selskap for å drive virksomheten.

Enkeltmannsforetak

I utgangspunktet er etablering av enkeltmannsforetak enkelt og greit, etableringen koster lite, ingen krav til egenkapital og fordrer enkel og rask registrering i Enhetsregisteret.

Som enkeltmannsforetak har du personlig ansvar for alle forpliktelser og du hefter med alle dine eiendeler til om med "skjorta" om det kreves. En grei måte for å komme i gang, men du bør vurdere andre selskapsformer så snart virksomheten innebærer investeringer, finansieringsbehov, etablering av rettigheter til fast eiendom, løsøre, transportutstyr, varemerker, logo, patenter, overføring av slike rettigheter vil kunne koste dyrt ved fremtidig omdannelse.

Enkeltmannsforetak innebærer sammenlignet med andre former også visse ugunstige forhold til skatter, avgifter og kostnadsføring.

Aksjeselskap

AS er også en grei og enkel selskapsform. Med minimums kapitalkrav på kr. 30.000 og uten revisorplikt når omsetningen ligger under kr. 5 mill. pr. år, er det svært så enkelt å komme i gang. Du kan videre være ene-eier og enestyre, og det gir deg fleksibilitet for fremtidige endringer og utvidelser uten særlige kostnader. Vær likevel oppmerksom på at det er revisorplikt for enkelte virksomheter.

AS formen innebærer at ditt ansvar er begrenset til den innskutte kapital, dvs at du holder de forretningsmessige risiki på armslengs avstand fra deg og ditt privatliv. Der er også visse fordeler hva angår skatter og avgifter sammenlignet med andre former. AS formen forenkler og reduserer kostnadene ved fremtidige endringer som f.eks. eier- og generasjonsskifte, salg, avvikling, arv, o.lign.

NUF

NUF, Norskregistrert utenlandsk foretak, var i en periode blant en del en populær selskapsform. Noen mente at formen innebar reduserte finansieringskrav og driftskostnader. I de fleste tilfeller var dette ikke tilfellet og etter den siste tids justeringer av kravene omkring vanlige aksjeselskaper, er det i praksis svært få, om noen, positive argumenter for at du skal drive din virksomhet i form av NUF-selskap. Men vi ser at en del kunder vektlegger noen forhold slik at de velger NUF-selskap.  

BA

BA, Andelslag/Samvirkelag, blir benyttet noen ganger når formålet er fremme av eiernes forbruks- og eller yrkesmessige interesser som f.eks. innkjøpslag, barnehager, eller også drift og vedlikehold av felles infrastruktur f.eks. veier, fergeforbindelser, skiløyper, osv. 

Deltagernes ansvar er begrenset til den andelen de kjøper og det stilles ingen minimumskrav til samlet kapital. Om laget skal drive næringsvirksomhet må det registreres i Enhetsregisteret og oppfylle visse krav til stiftelsesdokument, vedtekter, regnskap og revisor.

Andre

Der er også en rekke andre selskapsformer som. f.eks. ansvarlig selskap, foreninger, stiftelse, osv. Dette selskapsformer som gjerne er tilpasset og egnet for helt spesielle forhold. Noen former er underlagt særskilt lovgivning også for skatt og avgifter, mens det for andre ikke finnes noe spesifikt regelverk. Felles er at næringsvirksomhet krever registrering i Enhetsregisteret.


Hvorfor ikke ta en prat med oss som har lang erfaring fra det å starte eget firma, drift av eget firma, selskapsvirksomhet og mange erfaringer fra forhold som influerer i den daglige dult. Ta direkte kontakt med oss her ...

Kontakt oss direkte her

Alle felter merket med asterisk må fylles ut.
Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Skriv ordet du ser nedenfor.
Please enter the word that you see below.

  

Nyttige linker når du skal starte eget firma


(+47) 966 28 886