Regnskap

Autorisert regnskapsfører

Regnskapet er begynnelsen til resten og gir informasjon til de fleste vurderinger og beslutninger, skattemessige forhold, finansiering og kredittverdighet, osv. Vi erfarer at samme faktiske historie og status, alt etter presentasjonsform, kan føre til forskjellige konklusjoner.

Foruten tilfredsstillelse av regelverket, har vi over mange års arbeid for og med klienter i forskjellige bransjer, opparbeidet en bred erfaring i bruk av økonomisk informasjon til forskjellige formål. Autorisasjonen som regnskapsfører innebærer at vi løpende holder oss orientert og deltar i årlig kursing og opplæring om alle endringer i regelverket. Gjennom medlemskapet i NARF, har vi også tilgang til relevante lover og –regler samt løpende oppdatering for endringer i disse. Se NARF under "Nyttige linker".  

Årsregnskap

Resultat, balanse og noter som sammen med styrets årsmelding utgjør selskapets årsmelding, er standard rapporter med detaljer og spesifikasjoner i henhold til regelverket. Årsoppgjør innebærer også utarbeidelse av selvangivelse, næringsoppgave, firmabilrapport og andre særoppgaver i forbindelse med forhold og utbetalinger til eiere.

Finansregnskap

Finansregnskapet dekker de rapporter og detaljer som kreves for tilfredsstillelse av regelverket og er grunnlaget også for utarbeidelse og avgivelse av selskapets offisielle årsoppgjør. Rapportene utarbeides månedlig, annenhver måned eller kvartalsvis, alt etter behov og krav i din situasjon. 

Rutinene rundt bokføringen omfatter også avstemminger og kontroller av bankkonti, kunder og leverandører, samt inntekter og kostnader hvor bilagsinngangen og registreringen er tidsforskjøvet som f.eks. for arbeidsgiveravgift, feriepenger o.lign. Dette som løpende kontroll av selskapets finansielle status og som sikring av kvalitet og nøyaktighet. På den annen side er de formelle rapportene ikke alltid velegnet for rapportering om lønnsomheten for enkelt investeringer, drift og avdelinger, gjennomføring av spesifikke kontrakter, osv. 

Merverdiavgift

Inngående – og utgående mva. registreres fortløpende som ledd i bilagsregistreringen. Kontroll med leverandørers oppfyllelse av forutsetning for mva.-fradrag, er viktig element i registreringsarbeidet. Avregning og rapportering til Skatteetaten er deler av de etablerte rutiner og i henhold til de terminer og frister som er avtalt med Skatteetaten. Standard er 6 avregnings- og betalings terminer årlig, for noen kunder er det imidlertid gunstig å ha månedlig avregning for mva. med Skatteetaten for derved å få raskere tilbakebetaling av inngående mva. Dette er gjerne tilfellet for selskaper med betydelig salg fritatt for mva. som eksempelvis eksport. Vi hjelper deg med søknad for avvikende avregningsterminer og avvikende rapportering med færre eller flere årlige terminer, innarbeides i våre prosedyrer.

Prosjektregnskap
Avdelings- og kontraktregnskap

Basert på kalkyler og vurderinger har du sikkert forventninger til lønnsomhet og økonomi for avdelinger og for gjennomføring av prosjekter og/eller kontrakter. Men hva med de faktiske resultater – tilleggsrapporter med spesifikasjon av inntekter og kostnader tilpasset selskapets organisasjonsstruktur og/eller spesifikke for prosjekter og kontrakter og tilhørende kalkyler, gir deg viktig informasjon for styring av driften og gjennomføring av oppdragene. Tilleggsrapportene vil også ha analyser og vurderinger av områder for lønnsomhets forbedringer. Ut fra strukturen i din virksomhet, vil slike rapporter og analyser også kunne utarbeides om kundelønnsomhet.

Bilagsregistrering

Du sitter på det kritiske i forhold til kvalitet og nøyaktighet - bilagene. Alle bilag, det være seg fakturaer for innkjøp, dine leveranser, utbetalinger og innbetalinger, må alt registreres på behørig måte. Først da har vi det som trengs for å presentere økonomiske oversikter for din virksomhet slik regelverket krever det og som nyttige styringsdata for virksomhetens ledelse. Alle bilag, grunnlag for fakturering, lønnsavregning, bilgodtgjørelse, reiseregninger og andre utbetaling, kommer til oss for registrering/postering via deg.
Vi ser daglig hvordan nøyaktighet i bilagshåndtering påvirker selskapenes resultater, likviditet og lønnsomhet. Bl.a. ser vi at forsinket registrering av innkjøpsfakturaer, fører til utsatt innkreving av inngående mva og derav unødvendig anstrengt likviditet. Vi har utviklet rutiner og prosedyrer som hjelper deg i arbeidet med bilags behandling og forberedelser.

Våre systemløsninger innbyr også til løsninger hvor du foretar bilagsregistrering på ditt forretnings/kontorsted. Sammen med deg finner vi frem til de rutiner og den løsning som er formålstjenlig i ditt tilfelle. 

Rapportering

Hyppigheten for rapportering vil være tilpasset din virksomhet. For selskaper med mva.-registrert virksomhet og/eller med lønnsutbetalinger til ansatte, anbefales minimum 6 rapporteringer samkjørt med terminene for mva.- og/eller arbeidsgiver avgift-/skattetrekks rapportering. Om det økonomiske omfang av din virksomhet og/eller dine prosjekter tilsier det, avtaler vi gjerne månedlig rapportering.

Regler for regnskap