Om oss

NCS-gruppen består av flere selskaper som samlet dekker de forskjellig faser i et selskaps liv og virksomhet; fra start av selskapet gjennom virksomhetens liv og utvikling og de forskjellige løsninger for avvikling.
Selskapene er organisert slik:

NCS gruppen


NCS har et senior rådgiverteam med
fremragende erfaring og kompetanse 

John Schjelderup Olaisen - seniorrådgiver

Arvid Buschmann - seniorrådgiver

Inge Emil Eilertsen - seniorrådgiver

Ulf Ertzaas - advokat/seniorrådgiver

Johnny  R. Kristiansen - seniorrådgiver

Tore Søfting - rådgiver og IT konsulent

Kjell Ramstad - bedriftsrådgiver og coach

Pia Lilleng Solheim - autorisert regnskapsfører

Pia Yvonne Steen Johansen, senior regnskapsfører
John Schjelderup Olaisen
Jeg kjenner utfordringene i etablering, drift og utvikling av forretningsvirksomhet fra "innsiden". Etter flere år som ansatt leder innen industri og finansvirksomhet, startet jeg egen virksomhet og utfordringene kom på løpende bånd.

Starte og drive foretak
Utvikling av forretnings ide og konsept, starte selskap, søke finansiering, markedsføring og salg, rekruttere medarbeidere, invitere medeiere/investorer, daglig forvaltning og administrasjon, ble bare begynnelsen. 

Forskjellig type organisasjoner
Jeg måtte lære meg å håndtere og jobbe med offentlig og private kunder og leverandører, samtidig som byråkrati og regelverk må oppfylles og krever løpende registrering og rapportering.

Forretnings- og kulturforståelse
Virksomhet sammensatt av flere disipliner som jus-IKT-offentlig forvaltning-informasjons service, i en rekke land verden over, har gitt meg forståelse og praktisk erfaring til å møte og løse en rekke av de utfordringer som etablering og drift av forretningsvirksomhet innebærer. Selv om det detaljerte regelverk, kultur og tradisjon varierer fra land til land, står du ovenfor og måtte forholde deg dette. 

Organisasjonens livssyklus
En virksomhets liv er som for deg og meg, vi fødes, utvikles og i enden skal vi avvikles på en eller annen måte. Avvikling kan bety og gjennomføres på forskjellige vis, viktig for deg er at det skjer på en måte og med med utfall som du blir tilfreds med. Salg, generasjonsskifte, styrt avvikling og/eller oppbud, er løsninger som jeg har vært med å gjennomføre. 

Utdannelse som siviløkonom med tillegg fra Harvard Business School, USA, har vært en nyttig ballast underveis

Ulf Ertzaas, advokat/seniorrådgiver
Jeg har nærmere 50 års praktisk-juridisk erfaring fra privat og offentlig virksomhet innen forskjellige rettsområder som har direkte betydning for forretningsvirksomhet. Rådgivning med sikte på løsninger som er praktisk brukbare og basert på riktig og fornuftig jus er sentral i denne erfaringen. Målet må være å komme frem til tjenlige opplegg.

Starte og drive foretak
Jeg har allsidig erfaring med å gi råd om og bistå med oppstart av forretningsvirksomhet, fra selskapsform og –navn til praktisk fremgangsmåte med sikte på en god drift av foretaket.

Forskjellige typer organisasjoner
Jeg har flere tiår erfaring med å arbeide i og med offentlige institusjoner og private foretak så vel som egen drift av foretak. Det er vesentlig for å kunne gi gode råd at rådgiveren kjenner regler og saksgang som gjelder, men også å kjenne kulturen og reaksjonsmåten hos dem foretaket skal forholde seg til. Slik innsikt har jeg opparbeidet meg gjennom min praksis.

Forretnings- og kulturforståelse
Foretak eksisterer i en komplisert virkelighet, der regler og fremgangsmåter på forskjellige områder virker sammen og derfor må ses i sammenheng. Forretningsstrategier og løsninger av enkeltspørsmål må ses – og virke – samlet. I min praksis har jeg opparbeidet betydelig praktisk innsikt her, også når det gjelder å integrere svar på juridiske spørsmål med praktiske løsninger, for eksempel samvirket jus-IKT.

Organisasjonens livssyklus
Spørsmål som gjelder en organisasjonens ”livsforløp” er grunnleggende i min rådgivningskompetanse. Det er i de tallrike og ofte svært ulike situasjonene knyttet til driften at det ofte kreves eller er godt å ha innsikt i rettsregler og en fornuftig bruk av dem. Det gjelder å forebygge problemer og konflikter mer enn å løse tvister – det er etter min erfaring oftest både billigere og mer bekvemt.

Typisk er spørsmål knyttet til inngåelse, forløp og opphør av arbeidsavtaler, både med den enkelte arbeidstager og kollektive avtaler. Kan man for eksempel avtale seg bort fra å betale overtid? Arbeidsretten er bare ett eksempel på at ting går mye greiere dersom man følger ”boken” – og vet hva som står i ”boken” og hvordan den bør følges.

Johnny  R. Kristiansen - seniorrådgiver
Gjennom praktisk yrkeserfaring som leder, har jeg hatt ansvar og oppgaver med å starte-drifte-utvikle-omorganisere-kjøpe-selge virksomheter. Innen trevare-, bygge- og entreprenørbransjen har jeg drevet virksomheter innen alle ledd fra skogsbruk og –forvaltning, produksjon av inventar, husbygging og byggevaresalg.

Start av virksomhet
Diskuter først din forretningside og fremtidsmuligheter, vurder ut fra dette selskapsform. Det er mange forhold som influerer på konklusjon for den optimale løsning i din situasjon. Omfang, risiko og ansvar er gjerne sentrale elementer og ta gjerne hensyn til skatter og avgifter. Dette er vurderinger jeg har vært gjennom i praksis en rekke ganger.

Drift og videreutvikling
Når du er i gang, må du kontrollere og sikre at du har styring på utviklingen. Fra erfaring vet jeg at lønnsomhet og ikke minst forbedret lønnsomhet, ikke avgjøres av et forhold; salg, innkjøp, produksjon, personalforvaltning og finans må spille sammen, jeg har ledet og jobbet med alle biter av virksomheten. Samtidig må du også sikre at regelverket følges, som aktiv styreleder og -medlem og styrerådgiver deltar jeg også i denne siden av driften for flere virksomheter.  

Økonomi og finans
Utdannelse som siviløkonom i ballasten, ga meg tidlig en solid og god innføring i forståelse for å nyttiggjøre økonomi- og regnskaps-informasjon i ledelse og styring av virksomhet. Analyser av virksomhetens status og resultatutvikling kombinert med informasjon innhentet fra andre kilder om forretningslandskapet omkring en, har i mange situasjoner vært avgjørende for å treffe riktige beslutninger for resultatforbedring og utvikling. I blant har nedleggelse eller avvikling av produkter eller aktiviteter vært like avgjørende som det å satse på nye ting.
Fra min egen erfaring finner jeg at det ene ikke utelukker det annet. Gjennomarbeidede kalkyler og økonomiplaner gir også de beste forutsetninger for å skaffe finansiering til investeringer og drift.

Kjell Ramstad - bedriftsrådgiver og coach
I mer enn 40 år har jeg som leder og rådgiver jobbet med markedsføring - salg,  produktuvikling, personalutvikling, endringsprosesser, effektivisering og ressursutvikling.

Ledererfaringen har jeg erhververt fra ledelse av store og små kunnskapsorganisasjoner. Best liker jeg oppdrag som oppfattes som "uløselige", å få det dårlig fungerende til å bli ytedyktig.

Som rådgiver og konsulent kommer erfaringen fra mange bransjer, fra multinasjonale konsern til små, lokale foretak. Jeg er CMC (IMC) sertifisert management konsulent. 

Jeg er metodeorientert verkøyorientert og har i løpet av årene utviklet og anskaffet vitenskapelig baserte metoder og verktøy for både å kunne måle essensielle områder som påvirker effektivitet og sikre en strukturert, kontrollert fremdrift av endringsprosesser. 

Ikke minst sikrer gode metoder rett kvalitet på utvikling -anskaffelse; rekruttering, utvikling, utnyttelse og avvikling av medarbeidere. Jeg har coachet ledere og selgere med et fokus på verdier og personlig utvikling innen adferd, kommunikasjon og mental trening.

Erfaringen er fra mange bransjer, fra multinasjonale konsern til små, lokale foretak.