Lønningskontoret

Overlat til oss
å være lønningskontoret ditt så
går alt som har med lønn å gjøre på skinner


Registrering - beregning - utbetaling - innberetning


Regnskap og lønn
Har du ansatte og/eller har du utbetalinger som skal innberettes til Skatteetaten eller andre – vi påtar oss rollen som ditt lønningskontor og dekker oppgaver med registrering, beregning, utbetaling og innberetning. Lønningskontorets system og rutiner er integrert med ditt regnskap med regnskapsføring uten nye manuelle operasjoner hvilket gir lave kostnader og høyner kvalitet og nøyaktighet.

Registrering
Selskapet må registreres som arbeidsgiver og samtlige ansatte må også registreres hos Arbeidsgiver-/-takerregisteret. Registret må løpende ajourføres for endringer i selskaps informasjon, om den enkelte ansatte og ved endringer i ansettelsesforhold og antall ansatte, dvs at ansatte må meldes inn ved ansettelse og meldes ut av registeret når ansettelsesforholdet opphører.

Det interne arbeidstakerregister inneholder informasjon om hver enkelt ansatte med detaljer som lønnsbetingelser, skattetrekk, påleggstrekk, pensjonsandel/-trekk, andre avtalte trekk, forsikringsforhold, bankinformasjon, o.lign. vedrørende den enkelte.

Lønninger
Du oversender timelister, opplysninger om overtidsforhold, eventuell bonus, osv, som grunnlag for beregning av brutto lønn for den enkelte. Ut fra registrerte opplysninger om trekk av forskjellig art, beregninger vi netto lønn og utarbeider lønnsavregning som oversendes den enkelte via e-post, vanlig post eller til deg for overlevering.

Lønnsavregningen resulterer også i oversikter og posteringsbilag for de forskjellige trekkarter, pensjonsinnskudd, o.lign. Meldinger til andre parter som pensjonsselskap og andre med trekkrettigheter, er direkte resultat av lønnsavregningen uten nye manuelle operasjoner.

Lønningskontoret er integrert med regnskapet slik at registreringer/postering av de forskjellige del-elementer av lønnsavregningen skjer automatisk uten noen manuell operasjon. På samme måte utarbeides automatisk melding til nettbank for utbetaling til den enkelte hvilket vi kan utføre eller du ønsker å håndtere selv.

Reise-/diett-/bilgodtgjørelse
Du oversender grunnlag for beregning og utbetaling for dekning av reise-/diett-/ bilgodtgjørelser. Avregning effektueres etter avtaler og kan være samordnet med lønnsutbetaling eller gjennomføres separat etter som opplysningene mottas fra deg. Beregning og utbetaling er integrert med både regnskap og det interne arbeidstakerregister slik at registrering og postering skjer automatisk uten noen ekstra manuell operasjon.

Arbeidsgiveravgift
Satsene for arbeidsgiveravgift varierer etter den ansattes bostedsadresse. I de fleste tilfeller innebærer dette dog ens avgiftssats for samtlige ansatte, men vi har tilfeller hvor det varierer. Beregningen er integrert med regnskapet og registrering/postering skjer automatisk uten noen ekstra manuell operasjon. Som for skattetrekk og andre trekkarter produseres melding til andre instanser og instruks til nettbank automatisk uten nye manuelle operasjoner.

Innberetning
Utbetalinger til og kostnadsdekning for ansatte og andre privatpersoner skal innberettes/ rapporteres til forskjellige myndigheter og institusjoner. Mest typisk er den årlige innberetning til Likningsmyndighetene, hvilket dekker en rekke utbetalinger både til egne ansatte og i en rekke tilfeller også utbetalinger til andre som f.eks. selvstendig næringsdrivende/ enkeltmanns-foretak. Foruten de årlige rapporteringer, er det periodiske rapporteringer f.eks. om skattetrekk, arbeidsgiveravgift, egenandeler til pensjonsforsikring og lignende.

Flere kunder lar oss ta jobben med regnskap og lønn
For noen av våre kunder er det hensiktsmessig å ivareta lønningskontoret og lønnsberegning, avregning, utbetalinger, etc ved egen betjening. Vi tilbyr deg bruk av våre systemer med integrasjon til regnskapet, da oppnår du den samme effektivitet og vi hjelper deg med å skreddersy rapporter og oversikter tilpasset dine behov.

Lønningskontoret