Husjurist

Hva er en husjurist?

Store virksomheter har ofte ansatte jurister og til og med juridiske avdelinger. Det er oftest ikke en aktuell problemstilling for små og mellomstore bedrifter. De blir henvist til ved behov å søke ekstern advokathjelp.

De fleste virksomheter har nær sagt daglig spørsmål og problemer av juridisk art som løses der og da uten at det er nødvendig med juridisk bistand. Som oftest går dette bra, men noen ganger grunnlegges her senere tvister eller mindre heldige løsninger, som kunne vært forebygget ved juridiske råd.

 ”Husjurist” er en abonnementsordning som gjør terskelen for å søke rettsråd lavere og rimeligere enn bruk av ekstern advokat. Tilbudet gjør at virksomheten og juristen blir kjent med hverandre slik at en problemstilling blir lett å forklare og selve prosessen med å innhente råd, blir lite omstendelig og dermed rimeligere.

 Abonnement på ”husjurist” skreddersys etter den enkelte virksomhets behov og drift.

Ansettelsesavtale 

”Husjurist” kan sette opp ansettelsesavtale med ny medarbeider eller ansettelsesavtale ved forflytning innen den enkelte virksomhet. Det er lovbestemte krav til ansettelsesavtale. De skal forenes med spesielle behov i virksomheten og hos arbeidstakeren. Ansettelsesavtale er også viktig for å sikre godt arbeidsmiljø og forebygge arbeidskonflikter.

Ansettelsesforhold

Mens et ansettelsesforhold varer, kan det godt forekomme tvilsspørsmål som er juridiske, ut over fortolking av en ansettelsesavtale: Kan en arbeidstaker ta ekstraarbeid? Hva med permisjon til for eksempel videreutdanning? Kan arbeidstaker bruke virksomhetens e-post til å motta og sende privat post og hva med virksomhetens rett til å lese e-post? Hvilke regler gjelder for ferie? Kan for eksempel arbeidstaker forlange å få ferie på en bestemt tid?

Permittering

Permittering kan i noen tilfelle bli nødvendig. Når kan permittering brukes? Hvordan er fremgangsmåten ved permittering? Hvilke følger har permittering for virksomheten og de som blir utsatt for permittering?

Tariffavtale

Hva er en tariffavtale? Virksomheten kan også trenge råd om hvorledes den skal stille seg til krav om tariffavtale. ”Husjuristen” har erfaring med forhandlinger om tariffavtale og kan bistå her. Det samme gjelder kartlegging av de følger det har å inngå tariffavtale. Innhold og utforming av tariffavtale er noe små og mellomstore virksomheter ofte ikke har erfaring med og der ”Husjuristen” kan hjelpe.

  Avslutning av arbeidsforhold (oppsigelse eller avskjed)

Det hevdes ofte at det er ”umulig å bli kvitt” en arbeidstager. Det er ikke riktig dersom virksomheten systematisk bygger opp en avslutning av arbeidsforholdet (dvs oppsigelse eller avskjed) og sørger for saklig og lojalt å følge reglene i lov, tariffavtale og arbeidsavtale. ”Husjuristen” kan bistå ved å gi råd om oppbygging og gjennomføring av slik avslutning av arbeidsforholdet (dvs oppsigelse eller avskjed).

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø ses ofte på som forhold i virksomheten av psyko-sosial og fysisk karakter. Men i tillegg er arbeidsmiljø regulert av rettsregler. Noen regler om arbeidsmiljø kan fravikes ved avtale, andre ikke. Det er lett å trå feil her. Et praktisk spørsmål i forbindelse med arbeidsmiljø gjelder verneombudet. Når kan en virksomhet ha verneombud og når må verneombud utpekes? Hvilken rolle spiller verneombudet i virksomhetens arbeidsmiljø?

Arbeidstid

En virksomhet og dens arbeidstagere står ikke fritt til å avtale arbeidstid. Noen lovregler om arbeidstid kan avtales enten individuelt eller ved tariffavtale, andre regler er absolutte. Tariffavtale er viktig for arbeidstiden. Dette er forhold av avgjørende betydning for en virksomhets effektivitet, men hvor det er lett å gjøre feil. Et praktisk spørsmål om arbeidstid er om en arbeidstager er unntatt fra lovens regler.

Overtidsbetaling

I arbeidsavtaler syndes det mye mot reglene om overtidsbetaling. Om en arbeidstager skal få overtidsbetaling, er viktig både for virksomheten og arbeidstageren. Ikke sjelden ser man at overtidsbetaling blir avtalt og praktisert feil og at det oppstår konflikt om overtidsbetaling.   

Kontrakter

En virksomhet inngår kontrakter om kjøp og salg av varer og tjenester. Usikkerhet og til og med tvist om forståelsen av inngåtte kontrakter forebygges best når kontrakter forberedes. Dette er ett av de områder der juridiske råd betaler seg best.

Usikkerhet og tvist i tilknytning til kontrakter kan også gjelde betaling. ”Husjuristen” kan hjelpe både med forhandlinger om gjeld og med innfordring av utestående krav.

Leieforhold 

Likedan kan kontrakter gjelde leieforhold, for eksempel leie av virksomhetens lokaler eller utstyr. Leieforhold kan også gjelde utleie som virksomheten foretar.

Opphavsrett

Spørsmål om opphavsrett kan ta to praktiske retninger: opphavsrett som kan gjelde produkter eller løsninger som virksomheten vil benytte eller utvikle videre; eller opphavsrett til oppfinnelser som arbeidstager gjør. I begge grupper kan det oppstå kompliserte juridiske spørsmål som krever spesialisert juridisk kompetanse, men ”Husjuristen” kan tilby juridisk førstehjelp om opphavsrettslige spørsmål.

Trygd

Enten virksomheten kun har eier som ansatt eller har flere arbeidstagere, oppstår uvegerlig spørsmål som har med trygd å gjøre. Høyst praktisk er spørsmål om sykefravær og foreldrepermisjon. Trygd er regulert gjennom et omfattende lov- og forskriftsverk. Det kreves ofte juridisk førstehjelp for å orientere seg riktig om trygd og annen forbindelse med for eksempel NAV.

Erstatning

Spørsmål om erstatning kan oppstå for en virksomhet i mange forbindelser: erstatning for skade virksomheten gjør eller som den blir utsatt for, skade som arbeidstager gjør, skade i forbindelse med gjennomføringen av en kontrakt, osv. Spørsmål om erstatning avgjøres i de fleste tilfeller best med juridisk bistand.

Endring av virksomhetsform. 

Det oppstår mange ganger spørsmål om å endre virksomhetsform, for eksempel fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap. Om dette bør gjøres og hvordan virksomhetsform kan endres, reiser mange spørsmål og mange av dem bør gjøres med hjelp av folk med innsikt i virksomhetsform. Her kan vi peke på ett: hvordan berøres de ansattes arbeidstagere av endring av virksomhetsform?

Generasjonsskifte

Generasjonsskifte er en komplisert prosess som krever god planlegging og profesjonell gjennomføring. Det kan vel hende at generasjonsskifte ikke bare gjelder virksomheten, men også arvingers rettsstilling.  

  Firmanavn

Ofte er firmanavn brukt om det navnet en virksomhet driver under. (Imidlertid betyr firma navn, og firmanavn er dermed en dobbeltbetegnelse.) Det gjelder en egen lov om firmanavn og ikke sjelden er det tvil om et firmanavn er i strid med det en annen virksomhet benytter

Myndighetskontakt

En virksomhet vil i hele sitt livsløp ha behov for myndighetskontakt. Det kan gjelde utfylling av skjema, søknader om tillatelser, klager over pålegg eller andre vedtak. Bare det å finne frem i byråkratiet, kan by på utfordringer. Det er nok en erfaring at virksomheter ikke i tilstrekkelig grad målretter myndighetskontakt og at innhold og form kan tjene formålet bedre. Motsatt kan det by på sine utfordringer å få og å forstå svar fra en myndighet.  Her kan ”Husjuristen” bidra med mange gode tips og råd.