Bedriftsrådgivning og virksomhetsstyring
Etablering – omdannelse - drift – avvikling – kjøp/salg


Bedriftsrådgivning for etablering av eget selskap

Virksomhet kan utøves under forskjellige selskapsformer hvorav de mest vanlige formene er AS, ASA, NUF, andelslag, enkeltmannsforetak og lignende. De forskjellige formene reguleres av separat regelverk som varierer hva bl.a. angår formaliteter for etablering og registrering, kapitalkrav, krav til revisjon og regnskapsførsel, økonomisk ansvar, skatteforhold, rapportering, osv.

Om virksomhetsområdet er innenfor mva.-området kan mva-registrering skje i forbindelse med foretaksregistreringen eller på et senere tidspunkt når omsetningen har nådd minimumsnivå. Mva.-registrering innebærer normalt 6 terminer for rapportering og avregning med Skatteetaten. For enkelte av våre klienter er det gunstig med månedlig rapportering og avregning for derved å få raskere tilbakebetaling av inngående mva.

Dette er gjerne tilfellet for selskaper med betydelig salg fritatt for mva som eksempelvis eksport og vi hjelper deg med søknad for avvikende avregningsterminer.

 Foruten valg av selskapsform kan det være aktuelt å vurdere registrering og sikring av rettigheter til firmanavn, varemerke, logo og andre immaterielle rettigheter. Og hva med lisenser og godkjennelser, krever virksomheten noen former for tillatelser og/eller lisenser?

Vi deltar gjerne med rådgivning og den praktiske utførelse med:

·           valg av selskapsform

·           utarbeidelse av etablerings dokumentasjon og gjennomføring

·           innhenting av bekreftelser og registrering

·           søknader om beskyttelse og registrering av rettigheter

·           søknader om godkjennelser og tillatelser

Se også Hvordan starte eget firma.

Omdannelse

En del av våre klienter har etter en tids drift erfart at en annen selskapsform hadde vært ønskelig. Du kan da velge å omdanne ditt selskap. Omdannelse har som oftest både juridiske- og økonomiske implikasjoner, herunder også skattemessige forhold som må ivaretas. Vi bistår deg med omdannelse, det være seg fra enkeltmannsforetak til AS eller annen form, fra NUF til AS, eller oppløsning av AS eller NUF. Omdannelse av selskaps struktur, eierforhold og organisasjon vil også i enkelte tilfeller være til forenkling og direkte lønnsomt.    

Virksomhetsstyring

I løpet av virksomhetens liv og gange, samles det gjennom regnskap, fakturaservice og lønningskontoret opp mye informasjon som vil kunne være av stor nytte vurdering og beslutninger om tiltak for forbedret lønnsomhet og vekst. Informasjonen må bearbeides, analyseres og presenteres for deg i form og fasong tilpasset ditt behov og de utfordringer du står ovenfor i bestrebelsene etter lønnsomhet og vekst.

Hvem er mine lønnsomme kunder, hvor finner jeg flere og nye kunder, hvilke produkter er de mest lønnsomme ?

Med kombinasjon av intern informasjon med eksterne kilder og bruk av enkle dataløsninger, får vi frem det beste grunnlag for dine beslutninger. Dataløsningene skreddersys til din situasjon og etter en kort og enkel innføring vil du selv kunne nyttiggjøre deg disse i din daglige drift.

Organisering og finansiering av virksomhetens drift dekker forhold til ansatte som f.eks. individuelle og kollektive arbeidsrettslige spørsmål, investeringer og finansiering, samtidig må hensyn til lønnsomhet ivaretas. For styring i riktig retning bør virksomheten ha:

·           HMS planer

·           investeringsplaner

·           finansiering

·           budsjetter

·           lønnsomhetsanalyser

Planer er vel og bra, tilstandsanalyser og statusrapportering med diskusjon og råd om tiltak for kursen videre og resultatoppnåelse, er nyttige verktøy i ledelse av virksomheten.

I stadig økende omfang erfarer vi at markedet krever kvalitets dokumentasjon i form av sertifiseringer som ISO og lignende.

Hva med din virksomhet og markedet, er ISO sertifisering et krav som nærmer seg for deg?

Avvikling

Som ved etablering, må avvikling av virksomhet gjennomføres etter det regelverk selskapet er styrt av. Avviklingen skal gjennomføres slik at ansattes, kreditorers og eieres interesser ivaretas og gis beskyttelse. Gjennom registrering skal omgivelsene varsles når det besluttes å avvikle et selskap og avviklingsarbeidet bør ledes og gjennomføres av særskilt oppnevnt avviklingsstyre, -administrator eller lignende.

Kjøp/salg av virksomhet

Kjøp av virksomhet kan være en måte for å utvide sin egen, salg kan være en måte for realisering av opparbeide verdier og det kan også være en måte å avvikle virksomhet. Generasjonsskifte er også en form for kjøp/salg og omdannelse som vil kunne være en aktuell løsning. Arv og arveavgift er også en del av problemstillingene.

Kjøp/salg kan omfatte hele eller deler av selskaper. I alle tilfeller står du ovenfor å måtte dokumentere eller sannsynliggjøre verdier. Ved kjøp kaller vi det ofte due diligence og ved salg utarbeidelse av prospekt. Foruten forretningsmessig innsikt og forståelse i den konkrete situasjonen, krever en vellykket prosess juridisk, økonomisk og teknisk kompetanse og erfaring. 

Vi deltar i vurderingene om beslutning og med ledelse, utarbeidelse og gjennomføring av prosessen.


"Hvorfor ikke ta en prat med oss som har lang erfaring fra bedriftsrådgiving og virksomhetstyring, ta direkte kontakt med oss her ...

Kontakt oss direkte her

Alle felter merket med asterisk må fylles ut.
Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Skriv ordet du ser nedenfor.
Please enter the word that you see below.

  


Vi leverer regnskap
med høy kvalitet og bidrar til effektiv drift
hos våre klienter i Akershus og Østfold området

Du finner oss her

Oslo-Akershus:
Løkketangen 20 B,
1337 Sandvika
Tlf: (+47) 966 28 886

Trine Dahl
Tlf. 
. 96628887
Epost: trine@ncs punktum as

Geir Schiager
Tlf. 
. 96628885
Epost: geir@ncs punktum as

Østfold:
Solgård Skog 104, 
1530 Moss
Tlf: (+47) 966 28 880
Nyttige linker om
nyheter i regelverket

Andre nyttige linker til etater


(+47) 966 28 886