Økonomi- og selskapsadministrasjon

"Din høyre hånd" innen  regnskap-, økonomi- og selskapsoppgaver

Suksess i næringsvirksomhet bunner i mange forhold, kanskje først og fremst en vel gjennomtenkt og gjennomføring av forretningsideen. Du skal selge-produsere-levere produkter og eller tjenester til riktig pris og kvalitet, og samtidig må du forholde deg til og etterleve et betydelig regelverk både i forhold til ditt selskap og i mange tilfeller spesifikt for din næringsvirksomhet.

Oppgavene med regnskap, økonomi, fakturering, lønningskontoret, finans- og selskapsforvaltningen, vil kunne variere både over året og endres over tid i forhold til virksomhetens utvikling. Dagens løsning vil ikke nødvendigvis være den optimale i fremtidige alt etter hvordan din virksomhet utvikler seg.

Fleksibilitet og tilpassing med din virksomhet og lave kostnader, er nøkkelord for vår service. Som din samtalepartner finner vi frem til løsning som er optimal i situasjonen og samtidig til de laveste kostnader. 

Oppgaver som "Din høyre hånd" vil blant annet være:

Bank og betalinger

Effektuering av utbetalinger, kontroll med innbetalinger, oppfølging av ubetalte fakturaer med purringer og inkasso samt oversiktlige bankkonti og pengestrøm, har i flere tilfeller vist seg å være avgjørende for å sikre lønnsomhet og positiv utvikling.

Disposisjoner, inn- og utbetalinger, skal registrering i regnskapet og vi erfarer stadig at mangler i synkronisering og nøyaktighet, kan føre til unødvendige skatter og avgifter, uoversiktlig finansiell status og derav dårligere kredittvurdering. Nøyaktig og stram kontroll med pengene er grunnleggende forutsetning for din styringen mot forbedret lønnsomhet og positive utvikling.

Om din bankforbindelse tillater og bankens systemer er tilrettelagt, integrer vi med banken for automatisk effektuering av bankavstemming, inn- og utbetalinger, regnskapsregistrering og bankavstemming. Slik integrasjon reduserer dine kostnader og sikrer nøyaktighet, uavhengig av hvor og av hvem betalinger utføres.

Aksjonærer, medlemmer og -registre

Aksjebok og aksjonærregister er lovpålagte oppgaver for aksjeselskaper og tilsvarende register over deltagere og medlemmer er svært nyttige oversikter for andre selskapsformer og organisasjoner. Løpende ajourføring er nødvendig både for oppfyllelse av regelverkets krav og for at registrene skal være til nytte i administrasjon og kommunikasjon med aksjonærer, deltagere og medlemmer. Velholdte registre er basis for kostnadseffektiv distribusjon av informasjon og dokumentasjoner, det være seg via e-post eller vanlig post, alt etter ditt valg.

Rapportering

Politiske ønsker og uttalelser til tross, rapporteringspliktene til offentlige institusjoner er fortsatt betydelig og omfattende. Kombinasjonen av velholdte regnskap og registre av god kvalitet, gir deg grunnlag for å oppfylle disse rapporteringspliktene uten at det skal koste deg "skjorta" og gå ut over din tid til å drive din virksomhet lønnsomt. Pliktene kan være til faste intervaller og delvis sporadiske.

Den samlede rapportering vil variere for forskjellige bransjer og typer selskaper, og dekker forhold som f.eks. skatt, arbeidsgiveravgift, mva., arbeidstakere, pensjonsforhold, forsikring, statistiske myndigheter, autorisasjons- og lisensmyndigheter, bank, rettighetsregistre, osv.

Bekreftelser

Deltagelse i anbudskonkurranser spesielt til offentlige institusjoner, krever innhenting og fremleggelse av bekreftelser om skatte- og avgiftsmessige forhold. Krav om lignende bekreftelser og dokumentasjoner kreves i stadig økende omfang innen privat sektor og ikke minst ved internasjonale anbud. Foruten skatte- og avgiftsmessige forhold vil det ofte også være snakk om lignende dokumentasjoner fra bank, forsikring, osv.

Outsourcing/utkontraktering

Overlat oppgavene til oss og du får garantert gjennomføring som dekker dine behov og regelverket. Vi utfører alle oppgavene ved vårt kontorsted og sender deg de ferdige resultater. Du slipper alle kostnader med kontorhold, arbeidsgiver kostnader og ansvar, og mest av alt du kan fokusere og bruke din tid på videreutvikling av ditt kjerneprodukt og kjernekompetanse.

Utkontraktering til oss innebærer ingen faste kostnader for deg og du belastes kun for det vi leverer.

For hire

Er det i din situasjon ønskelig og kostnadsmessig optimalt for deg, utføres leie (For hire) av nødvendig kapasitet og kompetanse, det være seg som regnskaps-, økonomi- eller kontorsjef. Utleie innebærer at oppgavene utføres ved ditt kontorsted og med bruk av de systemløsninger og utstyr du disponerer. Vi sikrer tilstrekkelig kapasitet og kompetanse slik at oppgavene blir utført slik du ønsker og at regelverkets krav tilfredsstilles.

Ved "For hire" løsning tar vi også ansvar for etablering, innarbeiding og kvalitetssikring av interne rutiner som dekker de deloppgaver funksjonen innebærer.

"For hire" er en løsning som kan være gunstig i situasjoner hvor din faste bemanning er i permisjon eller under rekruttering, og for innarbeidelse og kvalitetssikring av interne rutiner.